Adatkezelési tájékoztató


1.) A jelen adatkezelési tájékoztató Dr Csaplár Melinda ügyvéd weboldalán, a felhasználók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik, az erre vonatkozó elveket és szabályokat rögzíti.

2.) A személyes adatok kezelését az adatkezelő az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A www.drcsaplarmelindaugyved.com honlap üzemeltetője, egyben adatkezelője Dr Csaplár Melinda ügyvéd.

Székhelye:2700 Cegléd, Déllő u. 24.
Telefonszáma:+36 20 325 6016

3.) Az adatkezelés célja fő szabály szerint az ügyvédi megbízás teljesítése, az adatkezelés jogalapja fő szabály szerint a megbízás teljesítésével összefüggésben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – a továbbiakban GDPR – 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az Adatkezelő egyes megbízások teljesítésekor az őt terhelő, jogszabályokban előírt jogi kötelezettségeknek tesz eleget, így ezen esetekben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. (ide tartozik pl.: az ügyfél-átvilágítás)

A megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban harmadik személyek adatait az adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli.

Az egyes megbízási jogviszonyokban kezelt adatok köréről az Adatkezelő az adott megbízási jogviszony létesítésekor tájékoztatja az ügyfeleket.

4.) Elektronikus kapcsolatfelvétel a www.drcsaplarmelindaugyved.com weboldalon, az elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során az érintett által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, érintett által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok, pl.: telefonszám) kezeli az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása alapján.

5.) Az elektronikus kapcsolatfelvétel regisztrációhoz nem kötött. A megadott adatok felhasználása kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából e-mailes felkeresés formájában történik.

6.)  Adatkezelés időtartama: az adatokat az egyes iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzatban foglaltaknak megfelelő ideig kezeli, erre vonatkozóan az Adatkezelő tájékoztatást a megbízási jogviszony létrejöttekor nyújt az ügyfelek részére.

A kapcsolattartás céljából kezelt adatokat a kapcsolattartásnak az Adatkezelő szándéka szerinti megszüntetéséig, vagy addig az időpontig kezeli az Adatkezelő amíg az érintett kéri a személyes adatainak a törlését (visszavonja a hozzájárulását).

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait, amennyiben megbízási jogviszony nem jön létre, legfeljebb hat hónapig kezeli.

7.) Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje GDPR-ben, az egyes vonatkozó magyar jogszabályokban (pl.: 2011. évi CXII. tv., 2017. évi LXXVIII. tv., stb.), a Magyar Ügyvédi Kamara által közzétett állásfoglalásokban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

8.) Az ügyvédi megbízás teljesítése körében az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok megőrzésére az Adatkezelő fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaz (pl.: titkosítás, stb.).

9.)  A www.drcsaplarmelindaugyved.com honlap látogatása során felmerülő adatkezelésekre vonatkozó rendelkezések:

a.) Az Adatkezelő által fenntartott honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat az azokon tárolt valamennyi tartalomból.

b.) A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

10.) Sütik (cookie-k)

a.) Az Adatkezelő a honlapon sütiket használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében. A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a látogató számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

b.) Az Adatkezelő a honlapon kizárólag szükséges munkamenet sütiket használ, mely a honlap működésének feltétele.

c.) Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

d.) Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

e.) A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

11.) A Honlapon használt ún. „Google reCAPTCHA”

A Honlap a „Kapcsolat” fül alatt használja a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a továbbiakban: „Google”) szolgáltatását, az ún. „Google reCAPTCHA” funkciót annak érdekében, hogy az automata rendszerek vagy robotok (botok) általi üzenetküldést megakadályozza, és így az ún. SPAM üzeneteket kiszűrje.

Bővebb információt ezen adatkezelésről a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

További tájékoztatás itt érthető el: https://developers.google.com/recaptcha.

12.)Tájékoztatás adatfeldolgozóról:

Tárhelyszolgáltató:

Key-Systems Gmbh                                                                                                                                                                                                                                                            Im Oberen Werk 1                                                                                                                                                                                                                                                             66386 St Ingbert                                                                                                                                                                                                                                                               Germany

+49 6894 9396 850                                                                                                                                                                                                                                                          info@key-systems.net

13.) Érintetti jogok, jogérvényesítés és panaszkezelés:

a.) Az érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli, valamint az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

b.) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb harminc napon belül teljesíti.

c.) Az érintett személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a személyes adatok további tárolása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a törlési kérelmet legfeljebb harminc napon belül teljesíti.

d.) Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

e.) Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc napon belül írásban értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

14.) Mindenki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A perre az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A további részletes szabályokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza, mely elérhető az ügyvédi iroda székhelyén.